Kom i gang med OLKWEB - Skoleversjon

Dette er en smørbrødliste for å komme i gang med OLKWEB - med fokus for skolene.

Når man som skole skal gå i gang med OLKWEB er det et ting som kan være greit å ha med seg inn i opprettingen. Det anbefales å lese gjennom en oversikt over begreper og forskjeller mellom den tidligere OLKWEB Skole og OLKWEB som finnes her.

Her vil man finne den anbefalte rekkefølgen på å registrere inn grunndata når man går i gang for første gang - noen skoler får overført data inn i sin OLKWEB, fordi de har hatt OLKWEB Skole tidligere. Selv om man har fått overført sine data kan det være nyttig å se over stegene under.

Følger man denne listen, vil det å legge inn elevene være en mindre tidkrevende prosess – og man kan enkelt «hekte på» informasjon. Merk at det kun er administratorlærere (altså de som har en konsulentbruker) som får gjort dette. Les gjennom alle stegene i listen før dere går i gang!

1. Registere inn lærefag

Under navnet ditt oppe til høyre har du et menypunkt som heter «lærefag». Her kan man importere inn lærefagene fra UDIR ved å søke de opp. Brukerveiledning om dette finnes her.

2. Legge til læreplanmaler

Under navnet ditt oppe i høyre hjørne finner du punktet «læreplanmaler». Det er her man registrerer inn planene sine. Det anbefales at alle planer som potensielt skal benyttes på mer enn én lærling, lages i læreplanmalene.

Hvordan man henter læreplan fra UDIR, redigerer disse eller opprettet helt nye planer finner du i brukerveiledningen her. Lag også gjerne vurderingskriterier, og knytt mot planen(e), brukerveiledning om dette finnes her.

3. Registere klasser

Gå til menypunktet «Bedrifter» i toppmenyen. Her kan man legge inn alle klassene. Når man legger inn en bedrift blir man også bedt om å registrere en ansattbruker, der kan man registere en lærer. Læreren her blir da ikke administratorlærer. Man kan velge å avbryte registreringen om man ikke ønsker å knytte en lærer opp mot klassen - og klassen blir fortsatt opprettet.

Klasser blir liggende som bedrifter i OLKWEB. Det vil da kun være én klasse med navnet, uavhengig av år. Det er selvfølgelig mulig å legge på årstall bak klassenavn, om man ønsker skille på dette – fremfor å ha en rullering på elevene tilknyttet klassen.

Det er to måter å gjøre dette på, den ene er at man hvert år legger inn nye klasser, og setter de gamle klassene som inaktive. Eller så kan man ha klassene stående år til år, men at elevene som er ferdige i klassen får avsluttet relasjonen sin til klassen.

Hvordan man går frem på dette finner du i veiledningen her.

4. Registrere inn lærere

Når klassene er lagt inn kan man legge inn flere lærere. Disse kan kun være tilknyttet én klasse om gangen, men kan knyttes opp mot elevene i flere klasser.

Se veiledning på hvordan legge til lærere her.

Se veiledning til hvordan knytte en lærer opp mot elever, selv utenfor sin klasse.

5. Legge til elevene

Har man gjennomført de 4 punktene over, er det tid for å få inn lærlingene! Dette kan man gjøre ved å gå på «lærlinger» i toppmenyen, derfra velger man «ny lærling». Der kan man velge forskjellige lærlingtyper, for skolene har vi anbefalt praksiskandidat som type. Videre brukerveiledning på dette finner du her!

Man kan også benytte seg av dataimport, enten via lister fra VIGO, eller en generell CSV. Husk bare at man må føre på litt mer informasjon i etterkant. Brukerveiledning finners her. MERK at nettlesere som Google Chrome eller Firefox gir best opplevelse ved import.

Dersom det allerede ligger en del elever i løsningen etter en dataoverføring fra OLKWEB Skole vil det være hensiktsmessig å gå over disse, og se om noen er ferdige. Hvis de er ferdige kan de arkiveres - slik som beskrevet her.

Ekstrapunkt

OLKWEB tar utgangspunkt i 4 relasjonstyper, altså roller ansatte har ovenfor lærlinger/elever; Faglig leder, Tilsynsrepresentant, Personalansvarlig og Instruktør. Dersom man ønsker å benytte seg av andre (noen ønsker for eksempel Kontaktlærer eller lignende) – eller har behov for flere så kan man lage egne. Gjør gjerne det i forkant av oppretting av elevene.

Dette gjør man på «relasjonstyper» som du finner under navnet ditt oppe til høyre. Veiledningen finner du her.