Personregistrer

Personregister er en oversikt over alle brukerne som er registrert i systemet.

Alle personene som er registrert i systemet finner du under "Personregister" i administratormenyen. Denne listen gir deg mulighet til å finne ut om det er flere kontoer i OLKWEB registrert på samme navn, eller hvem som feks har en e-postadresse. Du kan med andre ord søke på både navn og e-post i listen.

Du kan også velge å "låse" personer direkte fra personregistrert. De vil da ikke få logget inn i OLKWEB, og får beskjed om at "kontoen er låst".